English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Економија - акредитован 2021.

Структура студијског програма

На Економском факултету у Нишу на ДАС реализује се студијски програм Економија. Студијским програмом студентима je омогућено да кроз примену научно-истраживачких метода из области економских наука продубе своја знања, сагледају научне проблеме као целину и правилно тумаче научне резултате.

Циљ студијског програма је оспособљавање високостручних управљачких и аналитичких кадрова у области рачуноводства, маркетинга, финансија, банкарства, менаџмента и друго.

Као исход студијског програма студенти ће бити оспособљени за истраживачки рад у економији, писање научних радова и докторске дисертације, као и критичку процену резултата научних истраживања на основу које ће допринити развоју економске науке и привреде у целини.

Одбраном докторске дисертације кандидат стиче научни назив доктор наука – економске науке.

Услови уписа на студијски програм детерминисани су просечном оценом коју је кандидат остваренио на претходним нивоима студија, високошколском установом на којој је завршенио претходне нивое студија и објављеним радовима у часописима, што је детаљно прецизирано Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета у поступку уписа, организовања и завршетка докторских академских студија и израде и одбране завршног рада - докторске дисертације.

Студијски програм Економија траје три школске године, односно шест семестара, и носи 180 ЕСПБ бодова. Студијским програмом предвиђени су један обавезни предмет Методологија научног истраживања који носи 6 ЕСПБ и четрдесетдва изборна предмета који носе 8 ЕСПБ. У току прва четири семестра студенти полажу један обавезни и десет изборних предмета. Избор предмета обавља се на основу Одлуке Наставно-научног већа Факултета о процедури по којој се студенти опредељују за изборне предмете током студија. У петом и шестом семестру студенти су у обавези да пред Менторском комисијом, на првом и другом докторандском колоквијуму образложе своја истраживања у фази припреме пријаве докторске дисертације. Након тога пријављују и раде докторску дисертацију. Након спроведених истраживања, одбраном докторске дисертације, студенти могу да остваре 60 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма докторских студија је допринос развоју економске науке и образовање кадрова који ће бити способни да критички процењују истраживачки рад других, да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања и да, као будући доктори економских наука, пруже  квалитетан допринос општем развоју друштва.

Студијски програм докторских студија Економија обухвата теоријско-методолошке садржаје и научноистраживачки рад што омогућава докторантима надградњу раније стеченог знања и овладавање методологијом научно истраживачког рада из области за коју се определе кроз изборне предмете и тему докторске дисертације. Велики број изборних предмета (преко 40) пружа полазницима докторских студија највиши степен стручног усавршавања у различитим гранама економије (миркоекономија, макроекономија, финансије, рачуноводство, маркетинг, менаџмент и др). Докторанти стичу практична знања и вештине потребне за решавање проблема у истраживању, објашњавање теорија, методологија и закључака и представљање резултата сопствених истраживања.

Сврха студијског програма је да омогући стицање компетенције које су друштвено оправдане и корисне. Студијски програм докторских студија је конципиран тако да оспособи докторанте за самосталан истраживачки рад и публиковање научних радова, за учешће у економским пројектима и сарадњу са стручњацима других профила у мултидисциплинарним пројектима, за креативно решавање економских проблема у свим сегментима друштва, обављање фундаменталних, развојних  и примењених истраживања у одговарајућим јединицама научно-истраживачког рада, у институтима, на универзитету, у великим производним и прометним системима, банкама и др. Докторанти ће усавршити организационе способности потребне за успешно обављање привредних и ванпривредних делатности. Савладавањем студијског програма докторских студија Економија и одбраном докторске дисертације будући доктори економских наука стичу знања, вештине и компетенција које су им неопходне за лични развој и запослење.

Сврха студијског програма докторских академских студија Економија је усклађена са мисијом и циљевима Факултета.

Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских академских студија Економија је конципиран тако да обезбеди висок ниво теоријског и практичног образовања у области економских наука. Свршени студенти стичу академско звање доктор економских наука које омогућава остваривање академске каријере, али и каријере изван академског простора, каријере која захтева највиши ниво знања у области економије. Подржавајући остваривање сврхе студијског програма докторских академских студија, циљеви овог студијског програма су дефинисани у складу са савременим правцима развоја економске науке, као и са принципима дизајнирања студија трећег нивоа у домаћем и међународном оквиру. Циљеви студијског програма докторских академских студија Економија који се реализује на Економском факултету у Нишу се односе на:

 • Стицање напредног нивоа знања у области економских и комплементарних наука, са фокусом на дисциплине у домену: опште економске теорије; пословног управљања, финансија, банкарства и осигурања; рачуноводства ревизије и пословних финансија; макро и микроекономије; међународне економије; привредног развоја и економске политике; економске математике и статистике; трговинског права, економске географије;
 • Оспособљавање студената за самостално реализовање научно утемељених, релевантних и оригиналних истраживања и унапређење корпуса знања у широком спектру дисциплина које припадају или су комплементарне области економије, уз уважавање принципа етичког кодекса и добре научне праксе.
 • Развој академских вештина и компетенција студената које су потребне за комуникацију научноистраживачких резултата.
 • Афирмацију критичког мишљења студената у смеру квалитативног унапређења економске теорије и праксе.
 • Оспособљавање студената за развој и унапређење аналитичког инструментаријума као подршке за информисано доношење одлука на макро и микро економском нивоу.
 • Изградњу потенцијала студената да допринесу друштвено-економском развоју на бази примене актуелних, научно утемељених и потврђених знања у предузећима, финансијским организацијама, државним органима и другим организацијама.
 • Оспособљавање студената да применом научних метода и поступака дефинишу одговоре на теоријске и практичне изазове у економији.
 • Развој компетенција студената за активан допринос реализацији домаћих и међународних фундаменталних, примењених и развојних пројеката.

Овако дефинисани циљеви студијског програма у потпуности кореспондирају циљевима Економског факултета у Нишу.

Компетенције дипломираних студената

Завршетком докторских академских студија, студијски програм Економија, студенти располажу:

 • врхунским теоријским и практичним знањима потребним за критичку анализу и оригинална истраживања у фундаменталним и примењеним областима науке са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке или области рада,
 • напредним и специјализованим вештинама и техникама за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања или области рада; вештинама комуникације за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу; развијање нових алата, инструмената и уређаја релевантних за област науке и рада,
 • способностима и ставовима да вреднује савремене резултате и достигнућа у циљу унапређења постојећих и стварања нових модела, концепата, идеја и теорија; испољава иновативност, научни и професионални интегритет и преданост развоју нових идеја и/или процеса који су у средишту контекста рада или науке, кроз принцип самовредновања свога рада и достигнућа; дизајнира, анализира и имплементира истраживања која чине значајани оригинални допринос општем знању и професионалној пракси; управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима; способан је да самостално покрене националну и интернационалну сарадњу у науци и развоју.

Поред општих студенти стичу и специфичне истраживачке способности:

 • усвајање теоријско-методолошких, квантитативних и квалитативних дисциплина које пружају увид у савремена достигнућа економске науке,
 • критичко разматрање савремених достигнућа из области економске науке,
 • обављање сложених и захтевних послова виших нивоа одговорности у приватном и јавном сектору,
 • креативно решавање економских проблема у свим сегментима друштва,
 • обављање фундаменталних, развојних  и примењених истраживања у одговарајућим јединицама научно-истраживачког рада, у институтима, на универзитету, у великим производним и прометним системима, банкама и др.
 • анализа и пројекција макроекономских кретања,
 • послови консалтинга,
 • решавање управљачких проблема,
 • коришћење интердисциплинарног приступа у истраживању микро и макро проблема у научно-истраживачким организацијама, институтима, специјализованим агенцијама и државним службама,

формулисање и руковођење пројектима у оквиру научно-истраживачког рада из области савремене економске науке, формулисање и предлагање стратешких путоказа из области економске политике.

Структура студијског програма и наставно особље

Структуру курикулума студијског програма докторских академских студија Економија чине укупно 43 наставна предмета, као и позиције (предмети) које се односе на научно истраживачки рад који је директно у функцији докторске дисертације. Током прве и друге године студија студенти су у обавези да бирају и положе укупно 11 предмета, од који је 10 изборних, док је 1 обавезан. Такође, током прве две године студенти су обавези да израде и одбране семинарски рад, да резултате свог истраживачког рада публикују у 2 научна рада и да реализују први докторантски колоквијум. У складу са захтевима стандарда за акредитацију, на трећој години студија, активну наставу чини само студијски истраживачи рад који је непосредно у функцији израде докторске дисертације.

Структуру студијског програма можете преузети овде.

Књигу предмета можете преузети овде.

Руководилац студијског програма oдговоран за организацију пријема студената и наставе, поштовање законских норми и процедура реализације студија од пријема до одбране рада докторанда јесте продекан за научни рад, који је истовремено и председник Комисије за докторске студије.

За реализацију студијског програма Факултет ангажује наставникe који поседују научне и стручне квалификације. Сви наставници ангажовани на ДАС у претходних десет година остварили су најмање 12 бодова за радове у захтеваним категоријама.

Факултет прати дефинисану процедуру именовања ментора у којој се проверава да ли ментор задовољава услове захтеване стандардима, односно, најмање пет научних радова из одговарајуће области студијског програма, објављених или прихваћених за објављивање у научним часописима категорисаним од стране министарства надлежног за науку у претходних десет година.

Књигу наставника и ментора можете преузети овде.

Структуру студијског програма можете преузети овде.

Књигу предмета можете преузети овде.

Књигу наставника и ментора можете преузети овде.

Упис

Студентске организације