English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

ПУБЛИКАЦИЈЕ - Центар за издавачку делатност

Правилником о издавачкој делатности Економског факултета у Нишу уређује се издавање публикација и одређују:

  • надлежности и субјекти којима се поверава издавачка делатност,
  • услови и поступак издавања публикација, и
  • начин прибављања, оцењивања и одобравања рукописа, штампања и дистрибуције основних и помоћних уџбеника, скрипта, монографија и других рукописа, као и других публикација (штампаних ствари) из делатности Факултета.

Издавачку делатност Факултета обавља Јединица за издавачку делатност, као организациона јединица у оквиру Центра за економска истраживања.

Стручни орган Јединице је Издавачки савет.
Издавачки савет чине:

  • –  руководилац Јединице за издавачку делатност,
  • –  руководилац Центра,
  • –  по један представник са сваке катедре,
  • –  управник Научног семинара Факултета,
  • –  представник Факултета у Уређивачком колегијуму Издавачке јединице Универзитета.

Радом Издавачког савета руководи Руководилац Јединице за издавачку делатност.
Јединица организује издавање и објављивање публикација у складу са годишњим планом издавачке делатности.

Упис

Студентске организације