English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Основне академске студије

Основне академске студије трају 4 године (8 семестара). У њиховом оквиру су 4 студијска програма:

 • ОПШТА ЕКОНОМИЈА,
 • РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ,
 • ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ,
 • ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ, са 4 модула:
  • Менаџмент предузећа,
  • Маркетинг,
  • Међународни менаџмент и
  • Менаџмент у туризму.

Студијски програм Општа економија образује економисте - стручњаке, са компетенцијама у областима макро и микроекономске анализе, економске политике и економске теорије. Дипломирани студенти овог студијског програма студенти стичу услове да се креативно баве економским проблемима у друштвеним органима и институцијама, у организацијама специјализованим за друштвено планирање, развој и инвестиције, великим привредним системима и сл.

Свршени студенти студијског програма Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање се оспособљавају за обављање високостручних послова у области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања у свим секторима привреде: финансијски сектор (банке, осигуравајућа друштва, инвестициони и пензиони фондови), профитни сектор (производни, трговачки и услужни пословни субјекти), сектор пружања финансијских услуга, јавни сектор и др., као и примену рачуноводствених информација за управљање предузећима и другим профитним и непрофитним организацијама.

Свршени студенти студијског програма Финансије, банкарство и осигурање стичу знања и овладавају вештинама неопходним за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја финансија. По завршетку школовања оспосбљени су за рад у најразличитијим организацијама које послују на финансијском тржишту, посебно банкама, укључујући и централну банку. Они владају знањима неопходним за рад на свим сегментима финансијских тржишта: на девизном, тржишту новца и капитала, на берзама и ван њих, а такође су способљени да анализирају све типове финансијских извештаја, како у погледу формалног карактера тако и у погледу њихове економске садржине.

Свршени студенти студијског програма Пословно упрвљање, модула Менаџмент предузећа стичу менаџерске знања и вештине за успешно управљање и вођење предузећа у приватном и јавном сектору, јавним установама и службам, али и не-профитним организацијама. Знања из савременог менаџмента могу бити примењена на националном, регионалном и међународном нивоу корпоративног управљања, али и у малим и средњим предузећима. Стручњаци овог профила могу радити и као експерти и саветници при министарствима, привредним коморама и органима локалне самоуправе. Завршавањем основних академских студија на модулу Маркетинг стичу се основна маркетинг и менаџмент знања и компетенције за обављање тржишно оријентисаних пословних активности, организован и синхронизован тржишни наступ, спровођење истраживања тржишта, развоја производа, услуга и идеја, стварање препознатљивог корпоративног имиџа, развијање јаких и вредних марки, обављања активности продаје и дистрибуције. У оквиру модула Међународни менаџмент нагласак је на суштини и значају међународног пословања предузећа, као и особености и перспективи међународног бизниса и менаџмента. Студенти после завршетка студијског програма Пословно управљање, модула Менаџмент у туризму оспособљени су за обављање послова у приватном и јавном сектору туризма (хотелијерство, агенцијско пословање, привредне асоцијације, органи управе за туризам, информативно-пропагандна делатност, педагошка активност и сл.) и комплементарним делатностима.

Основне академске студије свих студијских програма пружају знања и вештине којима се могу решити најсложенији економски проблеми на макро и микро нивоу, као и знања неопходна за обављање најсложенијих управљачких и руководећих послова.

 

Упис

Студентске организације