English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Научни семинар

Ради активнијег ангажовања наставника, сарадника и студената у разматрању друштвено-економских проблема и доприноса њиховом решавању, Факултет образује Научни семинар.

Радом Семинара руководи управник Семинара.

Стручни орган Семинара је Веће Семинара.

Веће Семинара, управника и секретара бира Веће Факултета.

Веће Семинара чине:

  • по један представник са сваке катедре,
  • један представник Научног већа Центра за економска истраживања,
  • један представник студената,
  • управник Већа Семинара и
  • секретар Већа Семинара, који се бира из реда његових чланова.

Веће Семинара, председник и секретар Семинара бирају се на период од три године.

Упис

Студентске организације